Trouwjurken
Lovebook
Winkels
Nieuws
Merken
ALGEMENE VOORWAARDEN  VOOR ADVERTEERDERS OP WEDDINGDRESSFINDER.NL
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen 
Artikel 3. Prijzen en betaling
Artikel 4. Aanlevering, uitvoering, risico en annulering 
Artikel 5. Reclame
Artikel 6. Aansprakelijkheid en garanties 
Artikel 7. Overmacht
Artikel 8. Inhoud advertentie materiaal
Artikel 9. Geschillen
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van Weddingdressfinder.nl afkomstige aanbiedingen en offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan, en zullen op eerste verzoek van de adverteerder  worden toegezonden. Haar werkzaamheden voert Weddingdressfinder.nl slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Weddingdressfinder.nl  stemt niet in met toepasselijkheid van door adverteerder gehanteerde voorwaarden voorzover adverteerder daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Afwijkingen van gesloten overeenkomsten en/of deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van adverteerder schriftelijk zijn bevestigd. Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen 
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Weddingdressfinder.nl het recht het aanbod binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum van offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.  Weddingdressfinder.nl zendt adverteerder terstond na het bereiken van overeenstemming omtrent verkoop en levering aan adverteerder van haar producten en/of diensten, een opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen. Behoudens omgaand tegenbericht van adverteerder, dient de opdrachtbevestiging tot bewijs van de bereikte overeenstemming c.q. totstandgekomen overeenkomst. In geval van mondeling of per email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen komt de overeenkomst pas tot stand wanneer Weddingdressfinder.nl  binnen 14 dagen na de opdracht c.q. bestelling te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door Weddingdressfinder.nl uitvoering wordt gegeven en adverteerder niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert. Telefonisch en/of per email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door Weddingdressfinder.nl gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Voor als gevolg daarvan in advertenties opgetreden fouten aanvaardt Weddingdressfinder.nl geen enkele aansprakelijkheid. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van Weddingdressfinder.nl  betrekking hebbende gegevens, zijn voor Weddingdressfinder.nl  slechts dan bindend indien Weddingdressfinder.nl dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, dat wil zeggen indien Weddingdressfinder.nl een en ander slechts vrijblijvend aan Weddingdressfinder.nl doet toekomen, kan adverteerder aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens Weddingdressfinder.nl ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door Weddingdressfinder.nl worden hersteld. Alle bij een offerte of aanbieding of geheel vrijblijvend verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van Weddingdressfinder.nl.  Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom (auteursrecht) handelt jegens Weddingdressfinder.nl onrechtmatig, terzake waarvan Weddingdressfinder.nl in rechte zal optreden. Weddingdressfinder.nl  zal van de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen. Weddingdressfinder.nl is gerechtigd om opdrachten tot plaatsing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.  
 
Artikel 3. Prijzen en betaling
De betalingsverplichting van adverteerder gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. Tenzij anders is overeengekomen, betaalt Weddingdressfinder.nl bij vooruitbetaling voor de te leveren diensten eninspanningen. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de adverteerder komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro (wettig Nederlands betaalmiddel). Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan 3 maanden is Weddingdressfinder.nl gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Weddingdressfinder.nl zal voor het door adverteerder verschuldigde bedrag een factuur sturen aan adverteerder. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen,tenzij anders aangegeven op de factuur.  Indien adverteerder de dienst via het bestelproces op de Weddingdressfinder.nl  en/of in zijn account afneemt dient zij, indien niet anders is overeengekomen, de betaling op de in de bestelprocedure gegeven wijze te doen. Weddingdressfinder.nl  kan verlangen dat betaling geschiedt middels automatische incasso. Adverteerder dient Weddingdressfinder.nl hiertoe een machtiging tot automatischeincasso te verstrekken. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door Weddingdressfinder.nl. Over vooruitbetaalde bedragen van adverteerder is Weddingdressfinder.nl geen rente of andere vergoeding aan adverteerder verschuldigd. Vooruitbetaalde bedragen worden niet terugbetaald. Weddingdressfinder.nl is gerechtigd bij een niet-tijdige of onvolledige betaling incassomaatregelen te nemen. In dat geval is adverteerder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijkeincasso kosten, alsmede administratiekosten van 15% van het factuur bedrag excl. btw, met een minimum van € 40,- bij de eerste herinnering.
 
Artikel 4. Aanlevering, uitvoering, risico en annulering 
Weddingdressfinder.nl behoudt zich het recht voor van adverteerder zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. levering van het verkochte. De producten zijn voor rekening en risico van adverteerder vanaf het moment dat de producten het bedrijf van  Weddingdressfinder.nl  hebben verlaten. De verzending geschiedt voor rekening en risico van adverteerder. Weddingdressfinder.nl  verzekert nimmer de producten gedurende de verzending. De door Weddingdressfinder.nl opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. uitvoering dient de Weddingdressfinder.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, zulks onder het stellen van een redelijke termijn, waarbij Weddingdressfinder.nl een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld. De overeengekomen leverings- c.q. uitvoeringstermijn gaat niet eerder in dan vanaf de dag nadat adverteerder aan Weddingdressfinder.nl  alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht volgens opgave van Weddingdressfinder.nl noodzakelijke gegevens heeft verstrekt. Voorafgaand aan de plaatsing van een advertentie krijgt adverteerder er daarvan een drukproef toegezonden. Tenzij Weddingdressfinder.nl binnen 14 dagen na verzending van de betreffende drukproef schriftelijk opgave heeft ontvangen van aan te brengen wijzigingen, zal de drukproef gelden als akkoord bevonden door adverteerder. Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een zodanige vorm, dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele artikelen, behoudt Weddingdressfinder.nl zich het recht voor de opmaak c.q. typografie te wijzigen. Een dergelijke wijziging, als blijkend uit de drukproef, geeft adverteerder het recht de opdracht kosteloos te annuleren, zulks binnen 14 dagen na toezending van de drukproef. Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. In geval van annulering van een opdracht om andere reden – uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging is adverteerder een vergoeding verschuldigd gelijk aan de ter uitvoering van de opdracht door Weddingdressfinder.nl reeds gemaakte kosten met een winstopslag van 10%.  
 
Artikel 5. Reclame
 Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze Weddingdressfinder.nl per aangetekend schrijven bereiken binnen 14 dagen na constatering van het gebrek danwel binnen 14 dagen na de dag, waarop het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd en wanneer deze geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van reclames door Weddingdressfinder.nl geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook. Indien de klachten van de adverteerder gegrond geacht worden, verplicht Weddingdressfinder.nl zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel tot restitutie van de berekende koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie.  
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid en garanties 
Ongeacht het feit of de aansprakelijkheid van Weddingdressfinder.nl door verzekering is afgedekt, aanvaardt Weddingdressfinder.nl  enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. geplaatste advertenties waarop de klacht betrekking heeft. Indien  Weddingdressfinder.nl door een derde wordt aangesproken voor schade waarvoor Weddingdressfinder.nl niet aansprakelijk is, dient adverteerder Weddingdressfinder.nl  te vrijwaren door de schade aan die derde te vergoeden, ook indien de aanspraak van de derde inbreuk op auteursrechten van die derde betreft. Weddingdressfinder.nl is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door Weddingdressfinder.nl  geleverde zaken, noch is Weddingdressfinder.nl aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door Weddingdressfinder.nl verrichte diensten in het algemeen. Weddingdressfinder.nl   aanvaardt geen enkele verantwoording voor de inhoud van opgegeven advertenties. Garanties worden door Weddingdressfinder.nl niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Dit geldt meer specifiek voor door adverteerder opgegeven wensen betreffende plaatsing van advertenties op bepaalde pagina’s of in bepaalde secties van door Weddingdressfinder.nl uit te geven drukwerken. Indien na het verstrijken van een overeengekomen contracttermijn het overeengekomen aantal millimeters niet of niet ten volle is verbruikt, vervalt het recht van adverteerder op de niet afgenomen millimeters, maar is adverteerder de prijs daarvoor wel ineens verschuldigd.   
 
Artikel 7. Overmacht
 Als overmacht gelden alle omstandigheden die de Weddingdressfinder.nl redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan Weddingdressfinder.nl de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden. In geval van overmacht is Weddingdressfinder.nl gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van Weddingdressfinder.nl voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de adverteerder verplicht te zijn. Adverteerder kan Weddingdressfinder.nl schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent.
 
Artikel 8. Inhoud advertentie materiaal
Adverteerder  vrijwaart Weddingdressfinder.nl  voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door adverteerder aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is. Bij iedere schending van het in dit artikel bepaalde door adverteerder is adverteerder een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd het recht van Weddingdressfinder.nl om de door de schending veroorzaakte schade vergoed te krijgen door adverteerder. Weddingdressfinder.nl is niet verantwoordelijk voor het foto en/of video gebruik door adverteerders op haar domeinen.  
 
Artikel 9. Geschillen 
Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van Weddingdressfinder.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen adverteerder en Weddingdressfinder.nl zullen voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. Indien sprake is van een adverteerder, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, zal Weddingdressfinder.nl adverteerder een termijn gunnen van tenminste één maand, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Die keuze dient per aangetekende brief aan Weddingdressfinder.nl kenbaar te worden gemaakt.  De daadwerkelijke kosten als gevolg van een juridische procedure worden gedragen door de partij die de Weddingdressfinder.nl ten onrechte in rechte betrekt.